Skip to content

Misja Fundacji ESKULAP

fot. Marionbrun / Pixabay

Fundacja ESKULAP została powołana do życia przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.  Jej celem jest promowanie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz wsparcie pracy wszelkich zakładów opieki zdrowotnej – szpitali, placówek opiekuńczych, sanatoriów czy też pogotowia ratunkowego.

Celem Fundacji jest również wspieranie osób będących pacjentami placówek ochrony zdrowia poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnego sprzętu medycznego i umożliwienie personelowi prowadzenie badań diagnostycznych w ramach szeroko pojętej profilaktyki.

Członkowie ESKULAP-u działają również na rzecz pogłębiania wiedzy lekarzy oraz pacjentów, informują zainteresowanych na temat najnowszych osiągnięć medycyny. Przejawia się to m.in. poprzez organizację szkoleń, sympozjów naukowych lub prelekcji tematycznych. 

Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:

– wspieranie rzeczowe i finansowe działalności placówek medycznych

– organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu, urządzeń lub lekarstw i nieodpłatnie ich przekazywanie lub udostępnianie placówkom medycznym

– prowadzenie programów medycznych oraz wdrażanie ich w placówkach opieki zdrowia

-świadczenie pomocy finansowej placówkom medycznym przez przekazywanie określonych kwot pieniężnych na cele zgodne z działalnością statutową Fundacji

– udzielenie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej przy prowadzeniu konkretnych terapii lub kuracji

– organizowanie i wspieranie akcji organizowanych przez dane placówki medyczne w celu pozyskania środków finansowanych lub rzeczowych

– współpracę z placówkami opieki zdrowia, innymi fundacjami, stowarzyszeniami a także z organizacjami o podobnych celach statutowych

– inicjowanie wszelkich imprez kulturalnych, sportowych, i innych, których celem jest zgodne z prawem pozyskiwanie sponsorów i środków umożliwiających realizację celów statutowych Fundacji